KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


_________________________ (Şirket) tarafından yürütülmekte olunan faaliyetler nedeniyle kişisel verileriniz işlenmekte olup gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.


Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.


Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.


Şirket, bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1 - Genel İlkeler

 

•          Şirket , kişisel verileri, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir.

 

•          Şirket, kişisel verileri işlerken amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü hareket etmektedir.

 

•          Şirket, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum göstermektedir. Kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. İlgili kişisel verileri, süre sonunda güvenli bir şekilde silmekte ve/veya imha etmektedir.


2 - Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, müşterilerimizden gelen sözlü, yazılı, dijital bildirimleraçık rızanız veya KVKK’de öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

Şiketmüşterilerin (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta) kişisel verilerini toplamaktadır.

 

3–Kişisel Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

 

Aşağıdaki sebeplere dayanarak kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

 

      1.      Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi

      2.      Müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması

      3.      İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini,

      4.      Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,

      5.      İş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması

      6.      İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,

      7.      Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,

      8.      Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),

      9.      Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,

    10.    Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,

    11.    Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

    12.    Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,

    13.    Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,

    14.    Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,

    15.    Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek,


Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından 6698 sayılı KVKK 5.maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 

      1.      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

      2.      Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasınahukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

      3.      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

      4.      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

      5.      İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

      6.      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

      7.      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

                7.

4 - İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere açık rızanız doğrultusunda veya açık rızanız bulunmasa bile KVKK 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen istisnai hallerde aktarılabilecektir.

 

5 - Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

       1.      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

       2.      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       3.      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       4.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       5.      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       6.      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       7.      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       8.      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir nüshasını şirketimizin aşağıdaki adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya ilgili formu info@reisswolf-shop.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

 

6 - Kişisel Verilerin Güvenliği, Saklanması ve İmha Edilmesi

 

Şirket kişisel verileri, kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına göre silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

 

Kurumumuz, kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silmekte, yok etmekte veya anonim hâle getirmektedir.

 

Bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilerek muhafaza edilmektedir